Privacy

Derks Design / Airbrush Atelier, gevestigd aan Meiraap 40, 5087 CS te Diessen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Derks Design / Airbrush Atelier

Meiraap 40
5087 CS Diessen
M  06 54 72 62 61

Websites: www.derksdesign.nl en www.airbrushatelier.nl

Contactpersoon: Ton Derks
Bereikbaar via de mailadressen info@derksdesign.nl en info@airbrushatelier.nl

en via mobiele telefoonnummer; 06 54 72 62 61

De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken 
Derks Design / Airbrush Atelierverwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor zover deze bij ons bekend zijn, omdat u gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

De persoons- en/of bedrijfsgegevens worden gebruikt voor de communicatie

tussen Derks Design / Airbrush Atelier en u als opdrachtgever, via email of per post en op offertes en facturen.
De persoonsgegevens kunnen bestaan uit:
•  voornaam en achternaam
•  bedrijfsnaam
•  adresgegevens
•  telefoonnummer(s)
•  emailadres(sen)
•  bankrekening- en IBAN nummers

Verwerking van de persoonsgegevens
Derks Design / Airbrush Ateliermaakt gebruik van uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor:
•  contact met u op te nemen via telefoon, e-mail of andere relevante media
•  het op de hoogte stellen van informatie over onze diensten en producten
•  aanbieden van de diensten en/of producten ter controle / goedkeuring

  • factureringDerks Design / Airbrush Atelierheeft geen controle over automatische verwerkingen van persoons- en bedrijfsgegevens door computerprogramma’s of computersystemen zonder dat bijvoorbeeld de eigenaar of een medewerkervan Derks Design / Airbrush Atelier hiervan wetenschap kan hebben.Bewaren van persoonsgegevens
    De persoons- en bedrijfsgegevens worden door Derks Design / Airbrush Atelierniet langer bewaard dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u als opdrachtgever gevraagde diensten / producten te kunnen leveren met uitgezonderd van de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit voorschrijft.

Persoonsgegevens delen met derden
Derks Design / Airbrush Atelierverstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien ter controle, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door Derks Design / Airbrush Atelier.U kunt gebruik maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon/organisatie, te sturen.

Voor bovenstaande neemt u contact met ons op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine-leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Indien wij niet handelen volgens uw wensen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoons- en/of bedrijfsgegevens
Derks Design / Airbrush Atelierneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Ton Derks. Hij heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
•  beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en Firewall
•  extra beveiliging Ransomware virussen.
• versturen van uw gegevens zijn enkel aan u gericht of door u aangegeven derden.
– gebruik van SPF voor het terugdringen van phishing, spam en virussen, die per E-mail verstuurd worden. Deze standaard wordt meestal ingezet om te controleren dat de afzender (een-mailadres) en de verzender (een computersysteem) van een mail inderdaad juist zijn, en de inhoud van het bericht onderweg niet is veranderd.

Privacyverklaring niet van toepassing op websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website(s) de privacyverklaring hiervan, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.